• Opracowywanie wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminy Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, regulaminy organizacyjne, polityki antymobbingowe, polityki antykorupcyjne, polityki dobrych praktyk itp.
  •  Pomoc prawna z zakresu prawa pracy
  •  Konsultacje prawne z zakresu prawa pracy
  •  Projektowanie i wsparcie we wdrażaniu procedur z zakresu prawa pracy (rekrutacja, ochrona danych osobowych, odpowiedzialność materialna, kary porządkowe, podnoszenie kwalifikacji itp.)
  •  Opracowywanie projektów umów oraz innych dokumentów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy